Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted
§ 1.1 – Foreningens navn er “Danish Obstacle Course Racing Union” forkortet DOCRU. Foreningen vil endvidere gå under navnet “Dansk OCR Forening” og “Dansk Forening for Forhindringsbaneløb”.
§ 1.2 – Foreningens hjemsted er forpersonens adresse.

§ 2 – Formål
§ 2.1 – Foreningens formål er
– At fremme OCR-sporten i form a elite-, bredde- og motionsaktivister i Danmark og varetage alle opgaver i forbindelse hermed.
– At medvirke til, at danske OCR-løb kan opfylde kravene til kvalifikation til internationale stævner/konkurrencer.

§ 3 – Medlemskreds
§ 3.1 – Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Foreningen har to former for medlemskaber:
A: Fysiske personer kan alene optages som A-medlemmer.
B: Juridiske personer og foreninger kan alene optages som B-medlemmer.
§ 3.2 – Indmeldelse sker på foreningens hjemmeside (www.docru.dk). Medlemskabet for A-medlemmer er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
§ 3.3 – Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til foreningen med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
§ 3.4 – Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4 – Generalforsamlingen
§ 4.1 – Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
§ 4.2 – Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt imellem 1. oktober og 30. november og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev til medlemmerne, der sendes via email samt ved annoncering på foreningens hjemmeside. Første ordinære generalforsamling efter stiftelsen vil finde sted i 2022.
§ 4.3 – Mødeberettiget på generelforsamlingen er alle medlemmer. For så vidt angår A-medlemmer, er der dog alene møderet, såfremt medlemmet senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.
§ 4.4 – Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alene A-medlemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt til enten et andet A-medlem eller til bestyrelsen.
§ 4.5 – Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Behandling af bestyrelsens forslag
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent
9. Godkendelse af budget
10. Valg af forperson
11. Valg af næstperson
12. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
13. Valg af revisor og revisor suppleant
14. Eventuelt

§ 4.6 – Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. august.
§ 4.7 – Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten må ej heller (med undtagelse af valg til første bestyrelse i 2021) stille til valg i bestyrelsen.
§ 4.8 – Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed forkastes forslaget. Beslutninger træffes som udgangspunkt ved skriftlig og hemmelig afstemning, men dirigenten kan vælge at enkelte afstemninger sker ved håndsoprækning. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.
§ 4.9 – Såfremt bestyrelsen finder det uforsvarligt at afholde generalforsamlingen fysisk, kan generalforsamlingen afholdes digitalt.

§ 5 – Ekstraordinær Generalforsamling
§ 5.1 – Ekstraordinær Generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for forpersonen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til forpersonens kundskab.
§ 5.2 – Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6 – Foreningens daglige ledelse
§ 6.1 – Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden forperson og næstforperson består af kasseren og 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således af der hvert år vælges 2-3 medlemmer. Efter den stiftende generalforsamling vælger de valgte bestyrelsesmedlemmer selv, ved eventuel afstemning mellem de valgte medlemmer, hvem der er valgt for henholdsvis 1 og 2 år.
§ 6.2 – Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
§ 6.3 – Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
§ 6.4 – Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af begrænsede opgaver.
§ 6.5 – Forpersonen – og i dennes fravær næstforpersonen – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når forpersonen skønner det nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor forpersonen. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til forpersonens kundskab.

§ 7 – Økonomi, regnskab og revision
§ 7.1 – Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.
§ 7.2 – Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
§ 7.3 – Foreningens regnskab føres af kasseren, der tilllige fører foreningens medlemsregister.
§ 7.4 – Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 7.5 – Bestyrelsen kan beslutte, at kasserer og forperson kan få kort til foreningens konto.

§ 8 – Tegningsregler og hæftelse
§ 8.1 – Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forpersonen og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.
§ 8.2 – Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen særlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 – Vedtægtsændringer
§ 9.1 – Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
§ 9.2 – Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 – Opløsning
§10.1 – Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden efterfølgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
§ 10.2 – Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11 – Datering
§ 11.1 – Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 18-03-2021 & opdateret på ordinær generalforsamling d. 29-10-2022.